ความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์ทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลคืออะไร?


ตอบ 1:
  • การสร้างภาพข้อมูลสรุปรายงานและแดชบอร์ด; การรายงานการจัดการการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในกลุ่มแนวโน้มตัวชี้วัดตลอดเวลา ฯลฯ มองหาความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มและแหล่งข้อมูลภายนอกอธิบายการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจที่ใช้ข้อมูล
  • ตรวจสอบข้อมูลจัดทำสมมติฐานดำเนินการทดลองสร้างแบบจำลอง ใช้สิ่งที่ถูกต้องตรวจสอบสมมติฐานของคุณทดสอบเพื่อความสำคัญ