อะไรคือความแตกต่างระหว่างการประกอบรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญ?


ตอบ 1:

สภาร่างรัฐธรรมนูญได้รับการเลือกตั้งโดยตรงเพื่อจุดประสงค์เฉพาะในการจัดทำรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออย่างอื่นในอังกฤษ แต่ส่วนใหญ่เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทุกบทและบทความที่กล่าวถึงการอภิปรายการรักษาและลงคะแนนให้ใช้โดยศาลมีอำนาจที่จะรู้ใจของผู้สร้างรัฐธรรมนูญ สมัชชานี้อาจประกาศว่าเป็นสภาที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างถูกต้องหรือรัฐสภาแล้วแต่กรณี เอกสารศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นคือรัฐธรรมนูญ