ความแตกต่างระหว่างกายวิภาคและยาคืออะไร?


ตอบ 1:

กายวิภาคศาสตร์เป็นสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางร่างกายของมนุษย์สัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเผยและการแยกส่วนต่างๆ

ยาเป็นศาสตร์หรือการปฏิบัติของการวินิจฉัยการรักษาและการป้องกันโรค (ในการใช้งานทางเทคนิคมักจะนำไปยกเว้นการผ่าตัด)