ความแตกต่างระหว่างเลขคณิตและคณิตศาสตร์คืออะไร?


ตอบ 1:

a · rith · me · tic (1) สาขาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบวกการลบการคูณและการหาร (2) การใช้ตัวเลขในการคำนวณ

คณิตศาสตร์· e · mat · ics (1) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขรูปร่างและปริมาณ (2) มันใช้สัญลักษณ์สัญลักษณ์และบทพิสูจน์และรวมถึงเลขคณิตพีชคณิตแคลคูลัสเรขาคณิตและตรีโกณมิติ

ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดคือเลขคณิตนั้นเกี่ยวกับตัวเลขและคณิตศาสตร์ล้วนเกี่ยวกับทฤษฎี


ตอบ 2:

เลขคณิตเป็นสาขาของคณิตศาสตร์ที่จัดการกับตัวเลข (จากกรีก arithmos = number) คุณสามารถเรียกมันว่า Number Mathematics

แต่คณิตศาสตร์ครอบคลุมมากกว่าคณิตศาสตร์: พีชคณิตเรขาคณิตทฤษฎีกลุ่มเรขาคณิต Projective ทฤษฎีเซตสถิติ ... สาขาเหล่านี้ใช้คณิตศาสตร์ แต่มุ่งเน้นสิ่งอื่น

อริสโตเติลได้นิยามคณิตศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์เป็นอันดับแรก ในตอนแรกเขาประสบความสำเร็จ 2 สาขา:

  • เลขคณิต (arithmos = จำนวน): การศึกษาปริมาณเชิงแยก (geo- = โลก, -metron = การวัด): การศึกษาปริมาณต่อเนื่อง: คำถามของรูปร่างขนาดตำแหน่งสัมพัทธ์ของตัวเลขและคุณสมบัติของพื้นที่

ตอบ 3:

เลขคณิตเป็นสาขาของคณิตศาสตร์ที่จัดการกับตัวเลข (จากกรีก arithmos = number) คุณสามารถเรียกมันว่า Number Mathematics

แต่คณิตศาสตร์ครอบคลุมมากกว่าคณิตศาสตร์: พีชคณิตเรขาคณิตทฤษฎีกลุ่มเรขาคณิต Projective ทฤษฎีเซตสถิติ ... สาขาเหล่านี้ใช้คณิตศาสตร์ แต่มุ่งเน้นสิ่งอื่น

อริสโตเติลได้นิยามคณิตศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์เป็นอันดับแรก ในตอนแรกเขาประสบความสำเร็จ 2 สาขา:

  • เลขคณิต (arithmos = จำนวน): การศึกษาปริมาณเชิงแยก (geo- = โลก, -metron = การวัด): การศึกษาปริมาณต่อเนื่อง: คำถามของรูปร่างขนาดตำแหน่งสัมพัทธ์ของตัวเลขและคุณสมบัติของพื้นที่

ตอบ 4:

เลขคณิตเป็นสาขาของคณิตศาสตร์ที่จัดการกับตัวเลข (จากกรีก arithmos = number) คุณสามารถเรียกมันว่า Number Mathematics

แต่คณิตศาสตร์ครอบคลุมมากกว่าคณิตศาสตร์: พีชคณิตเรขาคณิตทฤษฎีกลุ่มเรขาคณิต Projective ทฤษฎีเซตสถิติ ... สาขาเหล่านี้ใช้คณิตศาสตร์ แต่มุ่งเน้นสิ่งอื่น

อริสโตเติลได้นิยามคณิตศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์เป็นอันดับแรก ในตอนแรกเขาประสบความสำเร็จ 2 สาขา:

  • เลขคณิต (arithmos = จำนวน): การศึกษาปริมาณเชิงแยก (geo- = โลก, -metron = การวัด): การศึกษาปริมาณต่อเนื่อง: คำถามของรูปร่างขนาดตำแหน่งสัมพัทธ์ของตัวเลขและคุณสมบัติของพื้นที่