คุณจำความแตกต่างระหว่างไพเพอร์กับแอนไอออนได้อย่างไร


ตอบ 1:

มีความแตกต่างที่เรียบง่ายและสำคัญระหว่างไอออนบวกและไอออนลบ ไพเพอร์เป็นสายพันธุ์ที่มีประจุบวกหรือ fped โดยการสูญเสียอิเลคตรอนดังนั้นจึงมีประจุเป็นบวก ในทางตรงกันข้ามประจุลบเป็นสายพันธุ์ที่มีประจุลบและเกิดขึ้นจากการรับอิเล็กตรอนจากสายพันธุ์อื่น ประจุบวกโดยทั่วไปจะมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับอะตอมหลักในขณะที่ประจุลบมีขนาดใหญ่กว่า